Potreby trhu práce na Slovensku do roku 2025

V prognózach boli vyvinuté dva možné scenáre vývoja potrieb trhu práce v podmienkach Slovenskej republiky. V roku 2020 môže byť v dôsledku zníženej ekonomickej aktivity ohrozených 140 – 240 tisíc pracovných miest v závislosti od doby trvania obmedzení. Približne tretina očakávaného poklesu produkcie a zamestnanosti bude spôsobená očakávaným poklesom finálneho dopytu v zahraničí.

Navrhnuté scenáre vychádzajú z medzinárodného input-output modelu a definujú vývoj dopytu na trhu práce spôsobeného zmenami produkcie a dopytu na trhu výrobkov vplyvom rozšírenia Koronavírusu COVID‑19.

Krátka charakteristika jednotlivých scenárov

Scenár Charakteristika Riešenie situácie v medzinárodnom meradle vzhľadom na trvanie opatrení Odhad regenerácie ekonomiky
0* Hypotetický Bez pandémie COVID‑19 -
1 Optimistický Zvládnutie situácie do 3 mesiacov do 2022
2 Stredný Zvládnutie situácie do 6 mesiacov do 2023

* Tento scenár je nereálny a vychádza z očakávaní zamestnávateľov z roku 2019 ako aj vývoja ekonomiky do roku 2019. Je však dôležitý na určenie „straty“ spôsobenej súčasnou situáciou.

V prípade Scenára 1 bude v roku 2020 ohrozených približne 140 tisíc pracujúcich, ktorí by pravdepodobne prišli o prácu, ak štát nebude dotovať pracovné miesta. Pokles zamestnanosti bude rýchlo zregenerovaný a do roku 2022 by sa počet pracujúcich mal dostať na úroveň z roka 2019. To však platí iba v prípade, že sa v dôsledku tohto exogénneho šoku nestihnú pridružiť aj ďalšie ekonomické problémy. Tento scenár sa považuje za najpravdepodobnejší.

V prípade Scenára 2 bude v roku 2020 pokles zamestnanosti výraznejší, a to na úrovni takmer 250 tisíc. Čím dlhšie bude trvať pandemická situácia, tým budú zamestnávatelia skeptickejší, že týchto zamestnancov budú reálne po ukončení obmedzení potrebovať a preto ich budú prepúšťať vo väčšej miere. Hodnoty zamestnanosti z roka 2019 budú dosiahnuté najskôr v roku 2023.

Keby globálna pandémia nenastala, v roku 2020 by sa počet pracujúcich v SR pohyboval na úrovni takmer 2,47 milióna osôb. Aj pri tom najpozitívnejšom scenári vývoja (Scenár 1) s ekonomickými obmedzeniami trvajúcimi 3 mesiace dosiahneme túto úroveň počtu pracujúcich najskôr v roku 2022. Je možné povedať, že v dôsledku Koronavírusu COVID-2019 stratilo Slovensko minimálne 3 roky ekonomického vývoja na trhu práce.

Očakávaný vývoj počtu pracujúcich v SR do roku 2025

graph-1

Vývoj dodatočnej potreby do roku 2025 v závislosti od scenára

graph-2

Na základe vyvinutých modelov sa očakáva pokles domáceho dopytu v roku 2020 v prípade Scenára 1 na úrovni 6,4 %, v prípade Scenára 2 až o 12,1 %. Tomuto poklesu domáceho dopytu v SR možno pripísať približne dve tretiny poklesu zamestnanosti a produkcie v roku 2020. V absolútnom vyjadrení to tak v prípade Scenára 1 bude predstavovať pokles počtu pracovných miest o 96 tisíc, pri Scenári 2 až o 167 tisíc pracovných miest. Zvyšná tretina poklesu zamestnanosti bude v dôsledku poklesu dopytu v zahraničí.

Pokles počtu pracovných miest vplyvom domáceho a zahraničného dopytu v roku 2020

graph-3

V ďalšom texte sú analyzované potreby trhu práce v kontexte rokov 2020 – 2025 v rámci najpravdepodobnejšieho optimistického Scenára 1.

Celková dodatočná potreba pracovníkov v Slovenskej republike bude do roku 2025 na úrovni približne 358 tisíc osôb. Z nich 7 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb – podnikateľov a 9 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb – podnikateľov. Zvyšných 84 % zamestnancov bude potrebných u zamestnávateľov v podnikoch. Napriek záporným potrebám trhu práce v roku 2020 sa v ostatných rokoch prognózovaného horizontu očakávajú pozitívne potreby trhu práce na úrovni presahujúcej 70 tisíc osôb ročne.

Dodatočná potreba pracovných síl v SR do roku 2025 (Scenár 1)

graph-4

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Približne 75 % dodatočných pracovných príležitostí v rokoch 2020 – 2025 bude tvorených náhradou pracovných síl (t. j. odchodom zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku), zvyšných 25 % vznikne v dôsledku ekonomickej expanzie (expanzný dopyt). Absolventi prichádzajúci na trh práce v období rokov 2020 – 2025 pokryjú približne tri štvrtiny dopytu po pracovnej sile na trhu práce.

Dodatočná potreba pracovných síl v rokoch 2020 – 2025 z hľadiska ich vzniku (Scenár 1)

graph-5

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl na úrovni približne 54 tisíc osôb bude v období 2020 - 2025 v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Vysoká potreba trhu práce bude tiež v Trnavskom kraji na úrovni 46 tisíc osôb. V ostatných krajoch bude štruktúra potrieb trhu práce vyrovnanejšia od 44 tisíc osôb v Prešovskom a Košickom kraji po 36 tisíc osôb v Trenčianskom kraji.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2020 – 2025 podľa krajov SR

(údaje v osobách)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR