SK TRENDY

Trh práce sa neustále mení, vyvíja a vplýva naň viacero faktorov. Ovplyvňuje ho aktuálna štruktúra ekonomiky, starnutie populácie, investície, ako i celospoločenské trendy. Výber správnej strednej, prípadne vysokej školy či univerzity môže vo veľkej miere ovplyvniť úspešné nájdenie si zamestnania po ukončení štúdia. Prinášame vám informácie o tom, ako sa absolventi študijných a učebných odborov a absolventi študijných programov uplatňujú na trhu práce v jednotlivých profesiách a ako sú finančne ohodnotení. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní sa o vašej budúcej kariére.

arrow-icon

Uplatnenie absolventov v zamestnaní

Nájsť si prácu v odbore, ktorý bol vyštudovaný je ideálny stav. V súčasnosti si viac ako tretina stredoškolských absolventov a takmer polovica absolventov vysokých škôl nachádza uplatnenie vo vyštudovanom odbore, veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov však pracuje mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

arrow-icon

arrow-icon

Mzdy absolventov jednotlivých odborov

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bola na Slovensku v prvom polroku 2020 na úrovni 1 180 EUR a u absolventov vysokých škôl na úrovni 1 710 EUR. Výška mzdy absolventov sa však líši pre jednotlivé odbory vzdelávania a taktiež je rôzna z hľadiska dosiahnutého vzdelania, kraja, či veku.

arrow-icon

arrow-icon

Nezamestnanosť absolventov

Miera nezamestnanosti u absolventov stredných a vysokých škôl je odlišná, závisiaca od vyštudovaného odboru vzdelania.

arrow-icon
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR