Dodatočná potreba zamestnancov na trhu práce podľa odborov vzdelania

V rámci Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, realizovaného v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sú prognózy potrieb trhu práce identifikované na úrovni jednotlivých zamestnaní (podskupina zamestnaní SK ISCO-08), odvetví (divízia SK NACE Rev. 2), regiónov (kraje NUTS3) a zhlukov príbuzných odborov vzdelania. Na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú potreby trhu práce transformované na indikatívne odhady potrieb trhu práce až na úroveň odboru vzdelania.

Indikatívne prognózy na konkrétne odbory vzdelania sú verifikované na regionálnych stretnutiach (platformách) za prítomnosti zástupcov zamestnávateľov, regionálneho školstva, úradov práce a ďalších relevantných inštitúcií. Výsledkom sú verifikované potreby trhu práce určujúce najvyššie počty žiakov v jednotlivých odboroch vzdelania a sú dostupné na stiahnutie nižšie.

Tieto informácie následne vstupujú do plánovacích procesov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a VÚC pri určovaní výkonov stredných škôl.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR