TERMINOLÓGIA

V analýze je pod pojmom absolvent chápaný každý človek, ktorý úspešne ukončil niektorý zo stupňov vzdelania v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od ukončenia jeho štúdia. Preto každý zamestnanec v analýze vystupuje pod označením absolvent stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia v danom podrobnom členení, pričom osobitne sú analyzovaní absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia a nad 5 rokov od ukončenia štúdia.

Fyzické osoby – podnikatelia sú osoby podnikajúce na vlastnú zodpovednosť, podľa osobitných predpisov. Sú to fyzické osoby – podnikatelia (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona, napr. advokáti, lekári, audítori a. i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.

Priemerná hrubá mesačná mzda je mzda pred zdanením (za sledované obdobie), a to vrátane odpracovaných nadčasov, odmien a náhrad mzdy, avšak len pri absolventoch doštudovaných po roku 1991, pretože pred týmto rokom neboli kódy odborov vzdelania konzistentné.

Indikátor využitia kvalifikačnej úrovne vyjadruje mieru, s akou sa absolventi uplatňujú v zamestnaniach s potrebným nižším, korešpondujúcim alebo vyšším kvalifikačným stupňom ako sami dosiahli.

Indikátor profesijnej primeranosti vyjadruje mieru, s akou sa absolventi uplatňujú v korešpondujúcich, príbuzných alebo nekorešpondujúcich zamestnaniach s ich vyštudovaným odborom vzdelania. Pri oboch uvedených indikátoroch platí, že čím je ich hodnota vyššia, tým je uplatnenie lepšie.

Entropia je ukazovateľ „koncentrácie“, resp. „roztrúsenosti“ absolventov v jednotlivých zamestnaniach. Čím sú absolventi odboru viac roztrúsení do rôznych zamestnaní, tým majú vyššiu entropiu.

Miera nezamestnanosti absolventov je vypočítaná ako podiel počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí ukončili štúdium v danom členení, ako je kraj, odbor vzdelania a rok ukončenia štúdia na celkovom počte absolventov v tomto členení. Osobite sú počítané aj miery nezamestnanosti absolventov očistené od tých, ktorí pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokej škole, ako i absolventov bez predchádzajúcej pracovnej skúsenosti z absolventov nepokračujúcich na vysoké školy.

Iniciálna miera nezamestnanosti je miera nezamestnanosti, ktorá sa počíta bezprostredne po ukončení štúdia.

Intenzita nezamestnanosti má za úlohu vyhodnocovať mieru nezamestnanosti za vopred stanovené časové obdobie a nie len v danom okamihu. V štúdii sa intenzita nezamestnanosti vyhodnocuje od 2-mesačnej nezamestnanosti až po 24-mesačnú. Intenzita nezamestnanosti porovnáva úspešnosť absolventov z hľadiska nezamestnanosti za rôzne dlhé časové obdobia. Čím má nižšiu hodnotu, tým lepšie sa absolventi v danom členení dokážu umiestniť na trhu práce.

Pojmy „uplatnenie“ a „uplatniteľnosť“ absolventov sa líšia v časovej dimenzii, kým prvý z nich vyjadruje súčasný stav, ten druhý potenciálny stav. Vo všetkých štúdiách projektu však chápeme pod pojmom „uplatnenie“ absolventov všeobecnejší pojem, ktorý zahŕňa aj ich potenciálnu uplatniteľnosť.

Dodatočná potreba zamestnancov hovorí o potrebách zamestnávateľov a je podmnožinou dodatočnej potreby pracovných síl charakterizujúcej potrebu zamestnancov, ale aj podnikateľov.

Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti. Dodatočná potreba zamestnancov sa skladá z dvoch základných zložiek:

Dodatočná potreba zamestnancov = Expanzný dopyt + Nahradzujúci dopyt

Expanzný dopyt predstavuje rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku).

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR