Uplatnenie absolventov v zamestnaní

Pandémia COVID-19 za niekoľko mesiacov úplne zmenila každodenný životný štýl ľudí, fungovanie podnikov a nastavenia trhu práce. Nielen Slovensko, ale aj celosvetovo krajiny striedavo sprísňujú a uvoľňujú opatrenia na zabránenie šírenia pandémie podľa vývoja aktuálnej situácie a počtu nakazených. Prijímané preventívne opatrenia zasahujú široké spektrum zamestnancov a zamestnaní.

Negatívne dôsledky pandémie na trh práce sa prejavujú vo väčšej miere pri uplatnení stredoškolských absolventov. Uplatnenie vysokoškolských absolventov vykazuje stabilitu aj v čase poklesu ekonomickej výkonnosti. Marec a apríl 2020 boli prvými dvoma mesiacmi za uplynulých 5 rokov, kedy poklesla úroveň zamestnanosti absolventov. Pri absolventoch stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v rokoch 2018 a 2019, poklesla v marci 2020 úroveň zamestnanosti o 0,1 %, v apríli 2020 až o 3,2 %.

Vývoj a medzimesačné zmeny zamestnanosti absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v rokoch 2018 a 2019 v období marec 2019 – jún 2020

graph-1

Vývoj a medzimesačné zmeny zamestnanosti absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v rokoch 2018 a 2019 v období marec 2019 – jún 2020

graph-2

Nájsť si prácu v odbore, ktorý bol vyštudovaný, je ideálny stav. Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si však prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

V prvom polroku 2020 pracovalo 48 % stredoškolských absolventov a 58 % vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v optimálnom, resp. alternatívnom odbore vzdelania, ktorý vyštudovali.

Od roku 2013 vzrástol podiel stredoškolských absolventov pracujúcich v odbore vzdelania do 5 rokov od ukončenia štúdia z 43 % na približne 48 %. V prípade vysokoškolských absolventov sa podiel absolventov pracujúcich v odbore vzdelania zvýšil o viac ako 8 percentuálnych bodov.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v prvom polroku 2020

graph-3
graph-4
graph-1-legend-1
graph-1-legend-2
graph-1-legend-3

V minulosti sa v dôsledku nedostatočnej kvantitatívnej a kvalitatívnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce uplatňovalo množstvo absolventov vysokých škôl v zamestnaniach s postačujúcim nižším ako vysokoškolským stupňom vzdelania.

V súčasnosti je problémom predovšetkým uplatnenie absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, z ktorých v prvom polroku 2020 pracovalo na stredoškolskej pozícii približne 27 %. Síce je to vysoký podiel, ale súčasne sa jedná o oblasť s výrazne pozitívnym vývojom od roku 2015, kedy na stredoškolskej pozícii pracovalo až 36 % vysokoškolských absolventov.

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska minimálneho požadovaného stupňa vzdelania vo vykonávanom zamestnaní v prvom polroku 2020 podľa doby od ukončenia štúdia

graph-5

V najväčšej miere sa uplatňujú v odbore vzdelania absolventi zdravotníckych odborov vzdelania. V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania absolventi z oblasti poľnohospodárstva a z oblasti umeleckých smerov.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v prvom polroku 2020

graph-6

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaná všeobecná sestra, sanitár, zdravotnícky laborant, zdravotnícky asistent, diplomovaný fyzioterapeut, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika.

VŠ absolventi odborov predškolská a elementárna pedagogika, urgentná zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, chirurgia, financie, bankovníctvo a investovanie - daňovníctvo a daňové poradenstvo.

V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov fotografický dizajn, grafik digitálnych médií, propagačné výtvarníctvo, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, kozmetička a vizážistka, propagačná grafika.

VŠ absolventi odborov manažérstvo zdrojov, geoturizmus, filozofia, sociológia, kulturológia, aplikovaná etika, mediamatika a kultúrne dedičstvo, krajinárstvo, získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Podiel absolventov, ktorí pracujú v inom ako vyštudovanom odbore vzdelania do 5 rokov od ukončenia štúdia je najvyšší pri stredoškolákoch v Trenčianskom a Trnavskom kraji, pri vysokoškolákoch v Bratislavskom a Košickom kraji.

V najväčšej miere pracujú v odbore vzdelania vysokoškolskí absolventi v Prešovskom kraji, v ktorom pracuje v optimálnom alebo alternatívnom zamestnaní 68 %.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania podľa kraja do 5 rokov od ukončenia štúdia

graph-7

Z grafu nižšie môžeme vidieť, že najviac absolventov pracuje v optimálnom alebo alternatívnom zamestnaní do 5 rokov od ukončenia školy, resp. vo vekových kategóriách nad 55 rokov. Mimo vyštudovaný odbor sa v prvom polroku 2020 zamestnalo do 56 % absolventov stredných škôl a do 29 % absolventov vysokých škôl vo veku do 25 rokov, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi.

Najviac absolventov stredných aj vysokých škôl pracuje mimo odbor vzdelania vo vekových kategóriách 30 ‑ 34, resp. 35 ‑ 59 rokov.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú vo vyštudovanej oblasti do 5 rokov od ukončenia štúdia podľa vekových kategórií

graph-8
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR