NITRIANSKY KRAJ

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Najviac (približne 21 %) stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia v Nitrianskom kraji pracovali ako technici a odborní pracovníci. Najviac vysokoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia pracovalo ako špecialisti (53 %).

V prvom polroku 2020 približne 44 % absolventov stredných škôl do 25 rokov v Nitrianskom kraji si našlo prácu v korešpondujúcom zamestnaní k vyštudovanému odboru vzdelania. U vysokoškolákov do 30 rokov sa podiel pracujúcich v odbore vzdelania pohyboval na úrovni 60 %.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si prácu nachádzalo mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v prvom polroku 2020 v Nitrianskom kraji

graph-1
graph-2
graph-legend-1
graph-legend-2
graph-legend-3

V minulosti sa v dôsledku nedostatočnej kvantitatívnej a kvalitatívnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce uplatňovalo množstvo absolventov vysokých škôl v zamestnaniach s postačujúcim nižším ako vysokoškolským stupňom vzdelania.

V súčasnosti je problémom predovšetkým uplatnenie absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, z ktorých v Nitrianskom kraji v prvom polroku 2020 pracovalo na stredoškolskej pozícii približne 32 %. Absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie pred viac ako 5 rokmi, sa v prvom polroku 2020 v 23 % prípadov uplatnili na pozícii, ktorá vyžaduje stredoškolské vzdelanie.

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska minimálneho požadovaného stupňa vzdelania vo vykonávanom zamestnaní v prvom polroku 2020 podľa doby od ukončenia štúdia v Nitrianskom kraji

graph-3

Najviac sa uplatnili vo vyštudovanom odbore absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium pred menej ako 5 rokmi v zdravotníctve a technických vedách a náukách I. Viac ako 88 % absolventov zdravotníctva sa uplatnilo v korešpondujúcom zamestnaní. Naopak, najmenej sa uplatnili v odbore absolventi z oblasti poľnohospodárstva.

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia, ktorí pracujú v odbore vzdelania podľa hlavných skupín odborov vzdelania v Nitrianskom kraji v prvom polroku 2020

graph-4

V najväčšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore:

SŠ absolventi odborov diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sanitár, mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač, elektrotechnika, strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení.

VŠ absolventi odborov všeobecné lekárstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, ošetrovateľstvo, katolícka teológia, rádiologická technika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, psychológia, predškolská a elementárna pedagogika.

NITRIANSKY KRAJ

MZDY ABSOLVENTOV JEDNOTLIVÝCH ODBOROV

Stredoškolskí absolventi, ktorí doštudovali pred menej ako 5 rokmi, dosiahli v Nitrianskom kraji v prvom polroku 2020 priemernú hrubú mesačnú mzdu 999 EUR, absolventi vysokých škôl zarábali približne 1 329 EUR.

Pri porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd absolventov do 30 rokov v Nitrianskom kraji dominujú vysokoškoláci, ktorí v prvom polroku 2020 zarobili v priemere 1 122 EUR oproti stredoškolákom s 996 EUR‑ami mesačne.

Jednou z najlepšie zarábajúcou skupinou boli absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Technické vedy a náuky I. Stredoškolskí absolventi do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábali v tejto skupine mesačne v priemere 1 062 EUR v hrubom, vysokoškolskí absolventi 1 557 EUR. Najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu v prvom polroku 2020 mali vysokoškolskí absolventi hlavnej skupiny odborov vzdelania Technické vedy a náuky II, ktorí zarábali v priemere 1 933 EUR mesačne.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov SŠ a VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia v hlavných skupinách odborov vzdelania v prvom polroku 2020 v Nitrianskom kraji (v EUR)

graph-5
graph-6

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-7
graph-8

Odbory vzdelania s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v prvom polroku 2020 (v EUR)

graph-9
graph-10

NITRIANSKY KRAJ

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Takmer 6 % absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2019 v Nitrianskom kraji, si nenašlo prácu do jedného roka od ukončenia štúdia. Týka sa to absolventov bez pracovných skúseností, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole.

Z absolventov 2. alebo 3. stupňa na vysokých školách v roku 2019 v Nitrianskom kraji bez predošlých pracovných skúseností bolo k júnu 2020 evidovaných ako nezamestnaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 1,9 % absolventov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR